Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός: Μια κριτική προσέγγιση

Σοφία Αδάμ & Χρίστος Παπαθεοδώρου, 2010


Η παρούσα μελέτη διερευνά τα διαφορετικά και συχνά αντιθετικά πρίσματα μέσα από τα οποία θεμελιώνεται θεωρητικά η κοινωνική οικονομία ως αυτοτελές επιστημονικό πεδίο και συνδέεται με τον δημόσιο διάλογο για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικές οπτικές επιδρούν στις αναδυόμενες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Στη μελέτη αποσαφηνίζονται οι εναλλακτικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο και διερευνώνται τα επιχειρήματα που προβάλλονται για την υπεροχή του τρίτου τομέα έναντι του κράτους πρόνοιας και του κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα επιχειρήματα που εμπίπτουν στα θεσμικά οικονομικά και στις πολιτικές του τρίτου δρόμου, που παρέχουν το θεωρητικό πλαίσιο για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην ΕΕ ως βασικού θεσμού καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος, μέσα από τη συστηματική επισκόπηση των διαθέσιμων ερευνών, εξετάζεται η ανάπτυξη και η εμβέλεια του τρίτου τομέα στην Ελλάδα και αποτιμώνται κριτικά οι πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας.

Διαβάστε τη μελέτη εδώ